Meallann Féile na Mara 2018 breis agus 100,000 cuairteoir

Posted on

Mheall féile náisiúnta mhuirí na hÉireann, Féile na Mara, 103,416 cuairteoir go Cuan na Gaillimhe i rith an imeachta trí lá, a ghin breis agus €6.5 milliún don chathair.

Mealladh an líon ba mhó cuairteoirí go Féile na Mara a mealladh riamh Dé Domhnaigh, an 1 Iúil nuair a thug breis agus 50,000 cuairteoir aghaidh ar Chuan na Gaillimhe agus na Dugaí don lá deiridh scléipe.  B’álainn an leoithne fhionnuar farraige a bhí ag séideadh fad a tháinig na sluaite i láthair don lá deireanach d’Fhéile na Mara 2018.  Bhí an Surfálaí Eitleoige ón bPortaingéil a bhain an Churiarracht Dhomhanda amach, Francisco Lufinha, in ann aghaidh a thabhairt ar an uisce, chomh maith, chun a scileanna surfála eitleoige a thaispeáint do na cuairteoirí a tháinig go Cuan na Gaillimhe. Tá an churiarracht dhomhanda bainte amach ag Francisco don Aistear Surfála Eitleoige is Faide gan stadanna, idir Liospóin agus Oileán Mhaidéara, a chumhdaigh 874 km d’Fharraige na Portaingéile i dtréimhse ghearr ach 48 uair an chloig.

Dúirt an Dr John Killeen, Cathaoirleach Fhoras na Mara, “Sháraigh Cruinniú Mullaigh Shaibhreas ár nAigéin agus Féile na Mara 2018 araon an méid a raibh súil againn leis i dtaobh freastail agus feasacht phoiblí a chruthú ar na hacmhainní ollmhóra muirí a bhfuil flúirse díobh ann timpeall oileán na hÉireann. Táimid anois, mar thír, ag éirí níos feasaí de réir a chéile ar an rachmas féideartha is féidir lenár bhfarraigí a ghiniúint. Cuireann Féile na Mara ardán ar tairiscint chun an pobal a spreagadh tábhacht ár bhfarraigí agus an méid a chuireann siad lenár ngeilleagar áitiúil agus náisiúnta a thuiscint.”

Taispeántar i bhfigiúirí a scaoil SEMRU ag Cruinniú Mullaigh Shaibhreas ár nAigéin, a cuireadh ar bun mar chuid d’Fhéile na Mara Dé hAoine, an 29 Meitheamh, gurb ionann luach geilleagrach gheilleagar aigéin na hÉireann agus €1.8 billiún nó thart ar 1% den Olltáirgeacht Intíre (OTÍ).

Ar leibhéal áitiúil, ghin Féile na Mara 2018 breis agus €6.5 milliún in ioncam díreach do thionscal turasóireachta na cathrach. Bhain cóiríocht, bialanna agus gnólachtaí eile ar fud na Gaillimhe tairbhe ón bplódú ollmhór daoine isteach a thug aghaidh ar Chuan na Gaillimhe i gcaitheamh an deireadh seachtaine.

Dúirt Méara Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, Niall McNelis, “Bhí an rath geal arís eile ar Fhéile na Mara 2018 agus thaispeáin sé nach bhfuil a shárú ann ar Ghaillimh chun imeachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta muirí a chur ar bun. Tá ollacmhainn ann go ndéanfar ceannródaí de Ghaillimh sa domhan muirí, agus is ann atá Foras na Mara, Institiúid Uí Riain ag OÉ, Gaillimh, agus antIonad Taighde Mhuirí agus Fionnuisce ag GMIT suite. Acmhainn fhíor-álainn atá ina cuan nádúrtha don chathair agus sholáthair sé an t-amfaitéatar nádúrtha ab áille d’Fhéile na Mara i gcaitheamh an deireadh seachtaine.”

Bhí gliondar croí ar an Dr Peter Heffernan, POF Fhoras na Mara leis an líon daoine a bhailigh i gCuan na Gaillimhe chun taitneamh a bhaint as an scléip.

“Is éard a bhaineann le Féile na Mara ná an fharraige a cheiliúradh, agus chruthaigh an deireadh seachtaine seo ní hamháin gurb acmhainn luachmhar mhuirí an fharraige, ach is foinse spraoi agus siamsaíochta í agus b’iontach a thabhairt faoi deara go raibh taitneamh á bhaint as na díolta spéise agus na gníomhaíochtaí ar an uisce ag an oiread sin cuairteoirí.  Ceaptar anois go bhfuil Féile na Mara ar cheann de na féilte is mó agus is rathúla dá samhail san Eoraip. Ní fhéadfaí seo a bhaint amach murach an tacaíocht ollmhór a thug réimse fairsing de ghníomhaireachtaí áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta a tháinig le chéile chun an t-imeacht mórscála seo a phleanáil agus a chur ar bun, agus gabhtar buíochas ar leith le Cuideachta Cuain na Gaillimhe. Chomh maith leis sin, ghlac ár n-oibrithe deonacha páirt thábhachtach chun imeacht nach ndéanfar dearmad air a dhéanamh d’Fhéile na Mara 2018.” Dúirt an Dr Peter Heffernan

Rinneadh ‘domhan mara’ ollmhór idirghníomhach de Chuan na Gaillimhe don fhéile trí lá agus bhí an t-éadan le huisce beo bríomhar le gníomhaíochtaí agus siamsaíocht gan staonadh do dhaoine ar gach aois. Bhí na himeachtaí go léir a thit amach i rith Fhéile na Mara saor in aisce do na daoine a d’fhreastail ar an bhféile. D’éirigh leis na sluaite sult a bhaint as taispeántais spreagúla agus as gleacaíocht dhochreidte san aer nuair a bhí na seaimpíní domhanda citilbhoird i mbun cleasa i gcroílar an chuain. Bhí seoltóireacht agus cadhcáil saor in aisce ar fáil agus chuir Cumann Seoltóireachta na hÉireann rochtain do dhaoine faoi mhíchumas ar fáil do dhaoine ar spéis leo an tseoltóireacht i gcaitheamh an deireadh seachtaine.

Bhí turais oscailte ar fáil ar roinnt árthaí sa chuan a bhí líon lán le báid, ar cheann de na hárthaí is nua ina measc i gCabhlach na hÉireann, LÉ William Butler Yeats, árthach Choimisinéirí Soilse na hÉireann, an Granuaile, árthach taighde Fhoras na Mara, RV an Celtic Explorer, agus an trálaer peiligeach, Girl Stephanie.  Bhí an-tóir ar an taispeántas ollmhór ó na Fórsaí Cosanta i measc idir óg agus aosta. Chuir Bord Iascaigh Mhara agus an Bord Bia sárthaispeántas de bhia mara na hÉireann ar siúl, chomh maith le taispeántais bheo chócaireachta agus cheannaithe éisc ag roinnt de na chefanna is fearr in Éirinn. Bhí go leor le déanamh ag na leanaí óga sna ceardlanna ealaíne agus ceardaíochta, suiteálacha ealaíne, taispeáintí umar tadhaill agus Lego a bhí spreagtha ag cúrsaí muirí a bhí ar siúl. Rinne taispeáintí ag na Fórsaí Cosanta, agus cainteanna leis na ceamaradóirí fiadhúlra, Doug Allan agus Ken O’Sullivan siamsaíocht a chur ar fáil do chách.

100,000 duine chun cuairt a thabhairt ar SeaFest i nGaillimh an deireadh seachtaine seo

Posted on

SeaFest ar tí splais a dhéanamh an deireadh seachtaine seo

SeaFest spleodrach gréine ar na bacáin do 100,000 duine i nGaillimh an deireadh seachtaine seo

Tá sceitimíní ar mhuintir na Gaillimhe agus iad ag súil go dtabharfaidh os cionn 100,000 duine cuairt ar an gcathair an deireadh seachtaine seo (Dé hAoine 29 Meitheamh go dtí Dé Domhnaigh 1 Iúil) le haghaidh SeaFest 2018 tráth a gcuirfear borradh mór faoi earnáil turasóireachta an réigiúin i lár an tsamhraidh.
Tuairiscítear nach bhfuil aon seomraí fágtha le ligean i gcuid mhaith de na hóstáin, agus beidh toscairí ag eitilt isteach go hÉirinn le bheith páirteach i gcruinniú mullaigh domhanda ar eolaíocht an aigéin sa chathair agus beidh teaghlaigh ar fud na tíre ag tabhairt aghaidh ar an gcontae ina sluaite le bheith páirteach sa phléaráca.

Dúirt cathaoirleach SeaFest an Dr John Killeen, “Tá spéis mhór in SeaFest sa bhaile agus thar lear agus é anois mar cheannaire domhanda i dtaighde aigéin agus an fhéile saor in aisce is mó don teaghlaigh a bhíonn ar siúl sa tír ag an tráth seo bliana. Mar gheall ar líon na n-áirithintí óstáin agus bialainne atáimid a fheiceáil, measaimid go mbeidh luach €7 milliún i gceist leis an bhféile mhuirí bunaithe timpeall ar an gcuan agus an cruinniú mullaigh aigéin, in ioncam díreach agus go leor leor airgid i gcaiteachas indíreach.”
Dúirt an tAire Talmhaíocht, Bia agus Mara, Michael Creed, TD “Níl aon amhras faoi ach gur féile do chách é SeaFest, deis chun ceiliúradh a dhéanamh ar ár bhfarraige agus feasacht a mhéadú faoin bhfiúntas agus na deiseanna a chuireann ár bhfarraigí ar fáil dúinn. Tá ról riachtanach ag SeaFest i bpríomhsprioc na straitéise Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin chun rannpháirtíocht leis an bhfarraige a mhéadú.”

“Gné shainiúil den fhéile náisiúnta seo is ea líon na ngníomhaireachtaí agus eagraíochtaí áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta a oibríonn le chéile chun clár lán d’imeachtaí a sholáthar ina ndéantar bonneagar agus acmhainní mara na hÉireann a chur ar an mapa.”

Ní haon bhréag é a rá go bhfuil rud éigin ag SeaFest 2018 do chách! Is féidir le cuairteoirí sult a bhaint as longa cáiliúla, as mearsheoltóireacht ar chlár, bia mara, seoltóireacht agus neart eile nach iad tráth a ndéanfar “domhan mara” mór millteach, idirghníomhach de Chuan agus de dhugaí na Gaillimhe le haghaidh na féile trí lá agus imeall an uisce go léir ag cur thar maoil le gníomhaíocht uisce bhunaithe gan staonadh. Beidh an calafort go léir plódaithe le báid, os cionn 100 acu, idir bheag is mhór, lena n-áirítear báid seoltóireachta, longa eolaíochta agus cabhlaigh.

Féadfaidh cuairteoirí dul ar bord agus súil a chaitheamh ar an mbád cabhlaigh is nuaí in Éirinn, LE William Butler Yeats, Coimisinéir Soilse na hÉireann, ILV Granuaile, RV Celtic Explorer de chuid Fhoras na Mara, agus beidh trálaer peiligeach 45 méadar nua le feiceáil ag SeaFest i mbliana, is í sin MVF Girl Stephanie. Seo deis uathúil don phobal turas a thabhairt ar thrálaer peiligeach agus fáil amach faoin saol in earnáil iascaireachta na hÉireann.

Chun daoine a thabhairt amach ar an uisce, agus i measc chuan na Gaillimhe a bheidh ar maos le báid, beidh os cionn 500 turas seoltóireachta agus bád, agus 800 seisiún cadhcála ar siúl thar an deireadh seachtaine, rud a chinnteoidh go mbeidh an oiread cuairteoirí agus is féidir in ann sult a bhaint as an draíocht a bhaineann le bheith amuigh ar na farraigí arda.

Rud amháin a gcuirfear fáilte roimhe ag an bhféile i mbliana is ea The Atlantic Theatre, puball sainchuspóireach, ina dtabharfar cainteanna agus ina dtaispeánfar scannáin a fuair inspioráid ón bhfarraige. Roinnfidh an ceamaradóir Doug Allan ar iomaí gradam atá buaite aige a thaithí linn ó bheith ag scannánaíocht i gcuid de na háiteanna is fiáine agus is iargúlta ar domhan le haghaidh Blue Planet, Frozen Planet agus Ocean Giants. Taispeánfar an clár faisnéise den scoth Ireland’s Deep Atlantic, agus an beochan Gaeilge a ainmníodh i gcomhair gradam Oscar Song of the Sea i rith an deireadh seachtaine.

Beidh na cócairí is fearr in Éirinn i mbun taispeántas cócaireachta bia mara in BIM/Eispéireas Bia Mara Bhord Bia. Feicfidh cuairteoirí speicis éisc agus sliogéisc beo ó uiscí na hÉireann, beidh siad in ann siúlóid réaltachta fíorúla a thabhairt faoi uisce, agus fáil amach faoi thionscnamh BIM, Ag Iascach i gcomhair Bruscair. Bainfidh an té ar ansa leis bia mara sult freisin as raon na dtaispeántas cócaireachta a bheidh le feiceáil ag an Veain Taispeántais Gastranómachais, chun comóradh a dhéanamh ar Ghaillimh mar Réigiún Gastranómachais na hEorpa 2018.

I spás speisialta na bpáistí, beidh na páistí in ann rudaí a chruthú le LEGO, ceardaíocht le téama na farraige a chruthú le tabhairt leo abhaile, scrúdú a dhéanamh ar thaispeántais umair tadhaill agus foghlaim faoin tionchar a bhíonn ag bruscar muirí. Beidh an taispeántas idirghníomhach ‘ agus ceardlanna ealaíne agus ceardaíochta leanaí ag cur snas ar imeachtaí agus beidh eolaí cónaithe i láthair agus é i mbun turgnamh siamsúil agus oideachasúil.

Is breá le gach duine an taispeántas ollmhór a bhíonn ag Óglaigh na hÉireann ag an bhféile. Bainfidh gach duine idir shean is óg taitneamh as an tsiamsaíocht seoltóireachta, beidh foghlaithe mara ann agus tumadóirí domhain farraige mór millteach, agus iad amuigh ar na sráideanna, ag cur leis an atmaisféar carnabhail sa chathair.

Lena chinntiú go mbainfidh gach duine sult as an bhféile, tairgfear rochtain iomlán cuimsitheach ar Try Sailing i mbliana (Bain triail as Seoltóireacht). Tá Cumann Seoltóireachta na hÉireann ag tabhairt deis do pháistí agus do dhaoine fásta faoi mhíchumas nó laigí triail a bhaint as seoltóireacht nó cadhcáil i dtimpeallacht shábháilte ina bhfaighidh siad tacaíocht. Ag Músaem Chathair na Gaillimhe, beidh ceardlanna ealaíne agus ceardaíochta go sonrach do pháistí a bhfuil deacrachtaí céadfacha acu agus gheobhaidh siad tacaíocht ó Chomhpháirtíocht Uathachais na Gaillimhe.

I mbliana, tá sé mar aidhm ag an bhféile freisin aird a tharraingt ar an tionchar a bhíonn ag plaistigh inár n-aigéin, agus díreofar go háirithe ar phlaistigh aon úsáide a laghdú ar láthair na féile. Tá gnóthaí ar fud na Gaillimhe ag tacú leis an tionscnamh trí rudaí a dhéanamh chun plaistigh aon úsáide a laghdú ar feadh dheireadh seachtaine na féile agus ina dhiaidh sin.

Féadfaidh lucht na féile tairbhe iomlán a bhaint as eispéireas SeaFest trí Aip SeaFest (saor in aisce) a íoslódáil, agus gheobhaidh siad rochtain ar chlár na féile, faisnéis do chuairteoirí, léarscáileanna agus an nuacht is déanaí. Gheobhaidh tú tuilleadh amach freisin agus tá an clár iomlán gníomhaíochtaí ar seafest.ie

Bí i lár an aonaigh ag Féile na Mara 2018

Posted on

Seolann Féile na Mara clár na féile ina mbeidh go leor rudaí spraíúla do dhaoine gach aois

Beidh Féile na Mara 2018 ag seoladh isteach i gCuan na Gaillimhe ón 29 Meitheamh go dtí an 1 Iúil, agus beidh an clár is mó d’imeachtaí farraige riamh ar siúl i rith fhéile náisiúnta mhuirí na bliana seo.

Chun onóir a léiriú do Lá Domhanda na nAigéan, sheol Féile na Mara 2018 clár líon lán d’imeachtaí ar fiú go mór freastal orthu inniu (an 8 Meitheamh 2018) a cheiliúrann na bealaí iontacha a chuireann ár n-aigéin agus ár bhfarraigí lenár saol.

Dúirt an Dr Peter Heffernan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Fhoras na Mara, “Déanann Féile na Mara taispeántas d’acmhainní muirí na hÉireann agus cuireann sé teachtaireacht thábhachtach in iúl faoi luach ár n-aigéan. Ní hamháin gur foinse bia agus iompair iad ár n-aigéin, tacaíonn siad le héiceachórais éagsúla agus cuireann siad deiseanna ar fáil don turasóireacht agus fóillíocht.”

“Is cuma cé chomh fada ón trá a chónaíonn tú, imríonn an t-aigéan tionchar ar ár saol. Is iontach an deis é Féile na Mara chun ceiliúradh a dhéanamh ar ár n-acmhainn mhuirí, agus daoine a spreagadh chun labhairt faoinár n-aigéin a choimeád sláintiúil, mar gheall gurb acmhainn é a mbraithimid go léir uirthi,” a dúirt an Dr Heffernan.

Cuirfear eispéireas tumthach amhairc ar fáil le linn Fhéile na Mara na bliana seo, agus beidh sraith cainteanna agus scannán ar siúl atá spreagtha ag an aigéan, a thitfidh amach san ollphuball a thógfar don imeacht, Amharclann an Atlantaigh. I lár stáitse, beidh Doug Allan, duine de na ceamaradóirí faoin uisce is fearr ar domhan. Bronnadh ocht nDámhachtain Emmy agus cúig BAFTAS ar Doug agus cuirfidh sé seacht gcaint i láthair i rith an deireadh seachtaine, agus roinnfidh sé a eispéiris ó scannánú a dhéanamh ag cuid de na háiteanna is fiáine agus is iargúlta ar domhan do chláir faisnéise cheannródaíocha, ar nós The Blue Planet agus Ocean Giants leis an BBC. Beidh an clár faisnéise Ireland’s Deep Atlantic le RTÉ á chur ar scáileán, chomh maith, a nochtann cuid de na rúin in uiscí na hÉireann mórthimpeall orainn. Chomh maith leis sin, taispeánfar an bheochan Éireannach a ainmníodh do Dhuais an Acadaimh, Song of the Sea, i gcaitheamh an deireadh seachtaine.

Beidh curaidh dhomhanda an chitilbhoird ag casadh go tapa agus go hard san aer agus go leor cleas agus iompuithe ar bun acu trí huaire sa lá i gcroílár Chuan na Gaillimhe. Beidh na daoine a fhreastalaíonn ar an bhféile in ann cadhc a sheoladh sa chuan, agus beidh breis agus 800 seisiún cadhcála saor in aisce ar bun i rith na dtrí lá. A bhuíochas le Cumann Seoltóireachta na hÉireann, féadfaidh cuairteoirí a bhrath go bhfuil siad mar chuid den fhoireann agus taitneamh a bhaint as turais bád cíle, nó dul ar bord bád innill agus lán na súl a bhaint as Húicéir na Gaillimhe sa Chladach. Beidh seisiúin ‘Bain Triail as an Seoltóireacht’ (‘Try Sailing’) ar fáil, chomh maith, agus beidh seisiúin ar fáil do leanaí agus daoine fásta faoi mhíchumas nó a bhfuil lagú orthu.

Beidh ceann de na báid is déanaí i gCabhlach na hÉireann, an LÉ William Butler Yeats ina radharc álainn i gCuan na Gaillimhe, agus deis a bheidh ann do chuairteoirí chun dul ar bord agus an bád cabhlaigh is nua in Éirinn a fhiosrú. Beidh bád taighde mhuirí an Celtic Explorer de chuid Fhoras na Mara, agus bád Choimisinéirí Soilse na hÉireann, an ILV Granuaile feistithe sa duga i gCuan na Gaillimhe agus beidh siad ar oscailt le haghaidh turas i rith an deireadh seachtaine.

I rith Eispéireas Bia Mara Bhord Iascaigh Mhara/an Bhoird Bhia, beidh taispeántais dhinimiciúla de speicis bheo éisc agus sliogéisc agus taispeáint réaltachta fíorúla faoin bhfarraige, áit a mbeidh cuairteoirí ábalta casadh le créatúir na domhainfharraige. Beidh Joan Mulloy, an chéad seoltóir Éireannach baineann a chuaigh san iomaíocht i rás Solitaire du Figaro, ar a bhfuil clú agus cáil dhomhanda, ag labhairt faoi conas a bheidh sí ag tabhairt faoin dúshlán seoltóireachta seo. Taispeánfaidh na chefanna is fearr in Éirinn, JP McMahon, Michael O’Meara agus Oliver Dunne, agus taispeánfaidh Ceannaithe Óga Éisc na Bliana BIM duit cé chomh éasca atá sé chun iasc agus bia mara a ullmhú sa bhaile trí roinnt taispeántais bheo.

Bainfidh daoine ar spéis leo bia mara an-taitneamh as an réimse taispeántais chócaireachta a bheidh ar tairiscint ag an Veain Sárthaispeántas Gastranamaíochta, chun ceiliúradh a dhéanamh ar Ghaillimh mar Réigiún Eorpach Gastranamaíochta 2018. Foghlaim leideanna faoi bhia mara a ullmhú agus a chaomhnú sa bhaile anuas ar roinnt oidis shimplí bhia mara do leanaí. Beidh na gnáthrudaí traidisiúnta féile ar fáil, chomh maith, ag an iomaí stalla bia timpeall Chuan na Gaillimhe.

Beidh leanaí gnóthach i gcónaí le rogha agus togha na ngníomhaíochtaí spraíúla agus oideachais a bheidh ag titim amach i Zón na Leanaí. Bainfidh idir leanaí agus daoine fásta taitneamh as súgradh le LEGO agus rudaí a chruthú leis atá spreagtha ag cúrsaí muirí. Chomh maith leis sin, beidh deis ag leanaí a suim sa chruthaitheacht agus sa cheardaíocht a mhúscailt trí cheardaíocht de théama na farraige a dhéanamh agus beidh siad in ann pé rud a chruthaíonn siad a thabhairt abhaile leo ina dhiaidh agus beidh deis acu, chomh maith leis sin, chun oibriú le chéile chun uisceadán ollmhór a dhéanamh ó ábhair athchúrsáilte. Trí Chlár Oideachais na dTaiscéalaithe, féadfaidh leanaí beatha mhuirí na hÉireann a fhiosrú ag taispeántais uisceadán teagmhála, agus foghlaim faoi bhruscar muirí trí roinnt cluichí agus gníomhaíochtaí idirghníomhacha.

Beidh taispeántas idirghníomhach Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe, ‘Eolaíocht na Mara – An tAtlantach Fiáin’, ar oscailt i gcaitheamh an deireadh seachtaine, chomh maith. I rith dheireadh seachtaine na féile, cuirfidh eolaí cónaitheach barr mór feabhais ar an dánlann, agus é ag tabhairt faoi thurgnaimh spraíúla agus theagmhálacha. Chomh maith leis sin, féadfaidh leanaí créatúir dhathannacha de théama éisc agus na mara a chruthú lena dtabhairt abhaile ag sraith ceardlann a bheith ar siúl ag Músaem Cathrach na Gaillimhe. Le cabhair ó Chomhpháirtíocht Uathachais na Gaillimhe, beidh cúig cinn de na ceardlanna seo dírithe go sonrach ar leanaí a bhfuil deacrachtaí céadfacha acu agus a siblíní.

Cuirfear fáilte mhór eile roimh na Fórsaí Cosanta, chomh maith, a chuirfidh taispeántas ar bun den trealamh agus acmhainneacht atá acu faoi láthair – bíonn tóir an-mhór air seo i measc cuairteoirí ar gach aois.

“Fíor-fhéile don teaghlach is ea Féile na Mara 2018,” a dúirt an Dr Heffernan. “Tá d’aidhm ag an réimse gníomhaíochtaí spreagúla agus nithe is díol spéise ar an uisce agus timpeall an uisce chun daoine óga agus iad siúd a bhfuil croí óg acu, a spreagadh chun páirt a ghlacadh i ndraíocht agus rúndiamhair an aigéin. Tá na himeachtaí agus na gníomhaíochtaí go léir a bheidh ar siúl i gcaitheamh an deireadh seachtaine saor in aisce, agus cabhraíonn seo leis an teaghlach go léir taitneamh a bhaint as eispéireas na féile.”

Tá Féile na Mara 2018 mar phríomhchuid de Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin: Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn (HOOW) agus dá sprioc chun rannpháirtíocht agus idirchaidreamh leis an bhfarraige a mhéadú.

D’imeacht 2018, fuair Féile na Mara tacaíocht ó Bhord Iascaigh Mhara (BIM), an Bord Bia, Coimisinéirí Soilse na hÉireann, an Roinn Cosanta, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Comhairle Contae na Gaillimhe, Cuideachta Cuain na Gaillimhe, Garda Cósta na hÉireann, Cumann Seoltóireachta na hÉireann, Foras na Mara agus Institiúid Náisiúnta Ríoga na mBád Tarrthála (RNLI).

Chun súil a chaitheamh ar chlár iomlán na féile, tabhair cuairt ar seafest.ie. Chun go gcoimeádfar thú ar an eolas ar fhógraí uile na féile, íoslódáil Aip saor in aisce Fhéile na Mara agus lean Féile na Mara ar Facebook, Twitter agus Instagram.

Féile na Mara, cinnte go mbeidh sí thar barr an samhradh seo

Posted on

 

I measc na ngníomhaíochtaí agus na siamsaíochta a d’fhógair eagraithe d’Fhéile na Mara 2018, beidh eitiltbhordáil, bia mara, seoltóireacht agus cainteanna ón gceamaradóir fiadhúlra cáiliúil Doug Allan ar siúl. Tá deireadh seachtaine de spraoi maraíochta beartaithe do dhaoine de gach aois leis an bhféile mhuirí Éireannach is mó agus is iontaí, a bheidh ar siúl i nGaillimh ón 29 Meitheamh go dtí an 1 Iúil.

Is í seo an cheathrú bhliain d’Fhéile na Mara agus tá an Fhéile ag dul i méid go tapa, agus tá sí ar cheann de na féilte samhraidh is coitianta in Éirinn anois, ag mealladh níos mó ná 100,000 cuairteoir i 2017. Tá sé mar aidhm ag an bhféile náisiúnta feasacht a chruthú faoinár n-oidhreacht mhuirí agus ceiliúrann sí na bealaí iontacha a chuireann ár bhfarraigí agus ár n-aigéan lenár saolta.

Dúirt an Dochtúir Peter Heffernan Príomhfheidhmeannach d’Fhoras na Mara, “b’fhearr Féile na Mara 2017 ná mar a mheasadh i téarmaí freastail agus i dtéarmaí feasachta an phobail ar acmhainní muirí na hÉireann a ardú. Tógfaidh féile na bliana seo ar an eispéireas siamsaíochta agus oideachais a chuireadh ar fáil ag an imeacht i 2017 chun clár lán de ghníomhaíochtaí a bheidh saor in aisce don teaghlach a chur i láthair agus beidh Cuan na Gaillimhe báite le gníomhaíochtaí agus siamsaíocht gan stad do gach aois. ”

Ar cheann de na buaicphointí ag féile na bliana seo, beidh cainteanna ó Doug Allan, an ceamaradóir fiadhúlra a bhuaigh duaiseanna. Bhain Doug Allan cáil amach dá bharr a chuid oibre in éineacht leis an Uasal David Attenborough ar chláir fhaisnéise cheannródaíocha ar nós Blue Planet agus Frozen Planet de chuid an BBC.

 

Táimid sásta fáilte a chur roimh Churadh Eitiltbhoird an Domhain PowerFly, a thaispeánfaidh a gcuid scileanna iontacha suas le 15 méadar san aer i gcroílár Chuan na Gaillimhe. Tiocfaidh na seisiúin seoltóireachta agus cadhcála ar ais chomh maith, a dtaitníonn go mór le daoine, agus cuirfidh 600 seisiún cadhcála saor in aisce ar fáil thar an deireadh seachtaine, dúbailt de líon na n-áiteanna a bhí ar fáil i 2017. Cuirfear seisiúin seoltóireachta saor in aisce ar fáil freisin, buíochas le Seoltóireacht na hÉireann.
Beidh Bord Iascaigh Mhara (BIM) agus Bord Bia ag spreagadh cuairteoirí teacht gar d’éisc agus sliogéisc bheo agus taitneamh a bhaint as taispeántais dhinimiciúla agus taispeántais réaltachta fhíorúla, a mhíníonn an chaoi a ndéantar bia mara Éireannach á ghabháil agus a choinneáil go hinbhuanaithe. Dóibh siúd a dtaitníonn bia mara leo, ullmhóidh roinnt de na príomhchócairí agus príomhcheannaithe éisc is cáiliúla in Éirinn togha an bhia, ag baint úsáide as táirgí a fuarthas ar bhonn inbhuanaithe, ag cur béime ar an bhfáth a roghnaíodh Gaillimh mar Réigiún na hEorpa um Ghastranamaíocht 2018.

Sa bhreis ar an mealladh den BIM agus den Eispéireas Bia Mara ó Bhord Bia, beidh Joan Mulloy ann, seoltóir gairmiúil agus iníon den táirgeoir diúilicín Michael Mulloy ó Blackshell Mussels, ar mian léi seoladh ina haonar sa rás cáiliúil Vendee Globe. Le tacaíocht ó BIM, beidh sí ag cur an nasc atá ag Éirinn leis an bhfarraige agus le táirgeoirí bia mara chun cinn i ‘Blais an tAtlantach’ de chuid BIM – Turas Bia Mara ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin.

Reáchtálfar turais ar long Choimisinéirí Soilse na hÉireann, an Granuaile, agus ar long taighde Fhoras na Mara, RV Celtic Explorer, agus ar long chabhlaigh Éireannach i rith na deireadh seachtaine. Beidh taispeántas á chur ar fáil ag Óglaigh na hÉireann ann arís i mbliana, a dtaitníonn go mór le daoine, chomh maith leis an INRBT agus Gardaí Cósta na hÉireann.

Mar chuid den chlár féile, beidh taispeáintáin agus taispeántais idirghníomhacha, cainteanna spreagúla agus neart ceardlanna agus gníomhaíochtaí do leanaí.

Tá an tacaíocht a thagann ó réimse leathan gníomhaireachtaí áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta ríthábhachtach do rath na féile muirí náisiúnta seo. Fuair Féile na Mara 2018 tacaíocht ó Bhord Iascaigh Mhara (BIM), Bord Bia, Coimisinéirí Soilse na hÉireann, an Roinn Cosanta agus Óglaigh na hÉireann, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Comhairle Chontae na Gaillimhe, Cuideachta Cuain na Gaillimhe, Gardaí Cósta na hÉireann, Seoltóireacht na hÉireann, Comhairle Chontae Mhaigh Eo , Foras na Mara agus Institiúid Náisiúnta Ríoga na mBád Tarrthála (INRBT).

Is cuid thábhachtach í Féile na Mara de Phlean Mhuirí Comhtháite an Rialtais d’Éirinn, ‘Tairbhe a Bhaint as Saibhreas Ár nAigéan (Harnessing our Ocean Wealth HOOW) lena sprioc de mhéadú a chur ar rannpháirtíocht agus ar theagmháil leis an bhfarraige. Tá Féile na Mara arna comhordú ag Foras na Mara, thar ceann Ghrúpa Comhordaithe na Mara . Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil, lean Féile na Mara ar Facebook agus Twitter agus féach ar https://seafest.ie

SÁBHÁIL AN DÁTA:

Féile na Mara 2018 – Gaillimh
Dé hAoine 29 Meitheamh – Dé Domhnaigh 1 Iúil
CRÍOCH

Tá Féile na Mara leis na sluaite a mhealladh an deireadh seachtaine seo chugainn

Posted on

 

Beidh aghaidh á tabhairt ag na mílte cuairteoir ar Ghaillimh an deireadh seachtaine seo chugainn chun freastal ar an bhféile mhara a cheaptar a bheidh ar an bhféile “is mó agus is iontaí” a cuireadh ar siúl in Éirinn riamh roimhe seo. Fillfidh an fhéile náisiúnta mhuirí, Féile na Mara 2017, ar Ghaillimh, Dé hAoine, an 30 Meitheamh go dtí Dé Domhnaigh, an 2 Iúil. Beidh clár mór gníomhaíochtaí agus siamsaíochta ar siúl atá saor in aisce agus atá dírithe ar gach duine sa teaghlach, is cuma cén aois iad.

Ní hé seo ach an tríú bliain ina gcuirfear Féile na Mara ar siúl agus tá an fhéile fós i measc na bhféilte nua sa tír, ach chuaigh an fhéile i gcion go mór cheana féin ar chroí agus ar intinn an oiread sin daoine. Tá an fhéile imithe i méid. B’imeacht sách beag í i dtosach báire, i ndiaidh di 10,000 cuairteoir a mhealladh in 2015, agus tá sí anois ar cheann de na féilte is mó atá dírithe ar gach duine sa teaghlach dá cineál sa tír agus tá súil leis go meallfaidh an fhéile idir 80,000 agus 100,000 duine go Gaillimh an deireadh seachtaine seo chugainn.

Is féidir le cuairteoirí taitneamh a bhaint as longa cáiliúla, eitilbhordáil, bia mara, seoltóireacht agus go leor rudaí eile nuair a dhéanfar “domhan mara” ollmhór idirghníomhach de Chuan agus de dhugaí na Gaillimhe don fhéile trí lá. Beidh an t-éadan iomlán le huisce ag cur thar maoil le gníomhaíocht uisce a bheidh ar siúl ar feadh an lae ar fad. Beidh an port go léir plódaithe le breis agus 100 bád de gach cruth agus méid – báid seoil, eolaíochta agus chabhlaigh ina measc.  Beidh cead ag na cuairteoirí dul ar bord agus a mbealach a dhéanamh timpeall ar an long ard, The Phoenix, an bád de chuid Chabhlach na hÉireann, LÉ Ciara, an bád, Granuaile, de chuid Choimisinéirí Soilse na hÉireann agus an bád taighde de chuid Fhoras na Mara, The Celtic Explorer. Meallfaidh seisiúin seoltóireachta agus chadhcála saor in aisce daoine amach ar an uisce agus i measc na mbád go léir a bheidh i gCuan na Gaillimhe. Beidh na seisiúin ‘Bain Triail as an Seoladh’ de chuid Chumann Seoltóireachta na hÉireann ar fáil agus cuirfear rochtain ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas, chomh maith, ar mian leo aghaidh a thabhairt ar an tseoltóireacht i rith an deireadh seachtaine.

Den chéad uair riamh, beidh seaimpín domhanda Eitilbhoird na mBan, Kristen Smoyer, agus Mark Baxter, atá i mbun eitilbhordála leis na blianta, i mbun gnímh i nGaillimh, agus beidh siad ag eitilt ar nós na gaoithe tríd an aer ar scairdeáin ghuairneánacha uisce sáile agus beidh siad ag tabhairt faoi chleasghleacaíocht iontach le linn roinnt taispeántais bhríomhara a bheidh ar siúl gach lá i rith na féile.

Cuirfidh Bord Iascaigh Mhara agus an Bord Bia taispeántas ar siúl de scoth bhia mara na hÉireann agus cuirfidh LookWest.ie clár cainteanna agus taispeántas le fiontraithe a bhí spreagtha ag cúrsaí mara i láthair.  Chomh maith leis sin, taispeánfar conas a thógtaí báid go traidisiúnta, beidh taispeántas ollmhór ag na Fórsaí Cosanta agus beidh go leor leor gníomhaíochtaí spraíúla do na leanaí ar siúl. Cuirfidh siamsaíocht fhánach mara leis an atmaisféar spreagúil aonach spraoi a chruthófar.

Beidh An tAtlantach Fián – Eolaíocht Mhara ar siúl i rith na féile chomh maith. Is dánlann nua mhuirí é seo atá suite i Músaem Cathrach na Gaillimhe, agus cuirfear taispeántas ar leith ar bun maidir leis an taiscéalaí polach, Ronald Amundsen, ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.  Beidh imeachtaí na féile ar siúl ar fud na Gaillimhe agus beidh gníomhaíochtaí ar siúl sa Cheathrú Mheánaoiseach, Bóthar na Trá agus i gCuan an Roisín.

Féadfaidh an lucht freastail ar an bhféile an tairbhe is mó a bhaint d’eispéireas Fhéile na Mara trí Aip nua Fhéile na Mara a íoslódáil. Cuirfidh an Aip nua seo, atá ar fáil ar Google Play agus The App Store, rochtain gan stró ar chlár iomlán gníomhaíochtaí na féile chomh maith le faisnéis do chuairteoirí agus léarscáileanna, comórtas dánlann ghrianghraf, an nuacht is déanaí agus nuashonruithe maidir leis na meáin shóisialta. Féadfaidh tú teacht ar bhreis faisnéise agus an clár iomlán gníomhaíochtaí a fheiceáil ag www.seafest.ie

Official launch of SeaFest, Ireland’s national maritime festival

Posted on

The Minister for Agriculture, Food and the Marine, Michael Creed, TD, today launched SeaFest, Ireland’s national maritime festival.

Minister Creed launched the festival at Galway City Museum whilst also officially opening Ireland’s first sea science gallery, “The Wild Atlantic – Sea Science”.

SeaFest, which takes place in Galway for the second year in a row from 30th June to 2nd July, has quickly become one of the most popular summer festivals in Ireland. It brings together a wide range of agencies, partners and businesses in the marine sector.

The Minister commented, “I am delighted to officially launch SeaFest 2017, a unique festival that creates awareness of our maritime heritage and celebrates our seas and all the opportunities that they provide to us.”

“This year’s festival is expanding to a three day event with an exciting line up of attractions, including PowerFly’s world champion flyboarders, the tall ship The Phoenix, boat tours, a showcase of the finest of Irish seafood by Bord Iascaigh Mhara and Bord Bia, demonstrations and a range of activities that bring visitors on a journey of discovery when it comes to the mysteries of the ocean. It is truly a festival for everyone to enjoy.

“SeaFest plays a vital role in the Harnessing Our Ocean Wealth’s key goal of increasing participation and engagement with the sea. It deepens knowledge and appreciation of the ocean and builds on how we can each work to protect while also benefiting from our abundant maritime resources.”

SeaFest attracted more than 60,000 visitors to Galway in 2016 and this year, the event will make an even bigger splash. Galway Harbour and Docks are set to be transformed into an ‘open air sea world’ for the free three day festival with a host of family friendly entertainment and attractions on the water.

There are many new additions to the festival programme this year, including “The Wild Atlantic – Sea Science” exhibition which is Ireland’s first sea science gallery to have all displays accessible in both English and as Gaeilge text and audio. The basic principles of marine science are communicated in a fun, interactive and engaging way at the City Museum.

As well as activities around Galway Harbour and Docks, the festival is set to include events in NUI Galway, Salthill and the Latin Quarter. More activities will be unveiled in the lead up to the festival.
SeaFest is co-ordinated by the Marine Institute, on behalf of the Marine Coordination Group.

Dr Peter Heffernan, CEO, of the Marine Institute, said, “We are eagerly anticipating SeaFest 2017 – last year, it proved itself to be massively popular with the local Galway community and with visitors who travelled from far afield to celebrate the festivities.”

He paid tribute to all of the partners who collaborate on SeaFest and continue to make it a successful event.

“A unique aspect of SeaFest is the number of local, regional and national agencies and organisations that come together to plan this event,” Dr Heffernan said, adding that local businesses, media and festival volunteers also play a pivotal role.


SeaFest also includes a range of industry events which focus on research, the marine industry and marine technology. National and international delegates will attend the third annual Our Ocean Wealth Summit on 30th June at NUI Galway. Digital Ocean: Ireland’s Marine Engineering and Technology Conference and the Marine Industry Awards will take place on 29th June. A Marine Trade Show will be held at NUI Galway on 29th and 30th June and Bord Iascaigh Mhara will hold their national seafood conference ‘Winning in a Changing Environment” on 29th June in the Radisson Blu Hotel.

For more information, visit www.seafest.ie and www.ouroceanwealth.ie and follow SeaFest on Twitter and Facebook.

Oibrithe deonacha ag teastáil le haghaidh Fhéile na Mara 2017

Posted on

Teastaíonn oibrithe deonacha le haghaidh Fhéile na Mara chun cabhrú le féile a gcuimhneofar uirthi le fada d’fhéile náisiúnta mhuirí na bliana seo. Titfidh an ceiliúradh trí lá amach i nGaillimh ón 30 Meitheamh go dtí an 2 Iúil 2017.

Tá Foras na Mara, a chomhordaíonn Féile na Mara thar ceann Ghrúpa um Chomhordú Muirí an Rialtais, ag lorg go ndéanfaidh oibrithe deonacha iarratas anois.

Dúirt Johnny Donnelly, Stiúrthóir Bainistíochta Arcana, na speisialtóirí bainistíochta imeachta a cheaptar chun Féile na Mara 2017 a chur ar bun, “Glacann oibrithe deonacha páirt thábhachtach in imeacht a dhéanamh d’Fhéile na Mara 2017 nach ndéanfar dearmad go deo air. Comhaltaí luachmhara dár bhfoireann imeachta iad oibrithe deonacha, mar gheall go gcabhraíonn siad leis an bhféile a chur ar siúl gan stró agus cabhraíonn sé lena chinntiú go mbaineann gach cuairteoir taitneamh as.

“Bíonn an deis ag gach oibrí deonach chun bheith mar chuid d’fhéile iontach de théama muirí,” a dúirt an tUasal Donnelly. “Tá clár spleodrach siamsaíochta agus de rudaí is díol spéise ar an uisce agus timpeall an uisce pleanáilte, agus is cinnte go gcuirfidh sé lúcháir ar chuairteoirí de gach aois agus spreagann siad iad, chomh maith, chun iontas ár n-aigéin a fhiosrú.”

Músclaíonn Féile na Mara feasacht ar an luach agus na deiseanna a chruthaíonn an fharraige, agus tabharfar daoine ar turais ar árthaí aigéin, cuirfear taispeáintí uisceacha, taispeántais idirghníomhacha agus aonach bia mara ar siúl, agus beidh gníomhaíochtaí spraíúla agus oideachais do leanaí ar siúl, chomh maith.
Más spéis leat bheith i d’oibrí deonach le haghaidh Fhéile na Mara 2017, tabhair cuairt ar https://seafest.ie/volunteer agus comhlánaigh an fhoirm iarratais ar líne.

Caithfidh gach oibrí deonach a bheith 18 mbliana d’aois nó níos sine. Caithfidh oibrithe deonacha a bheith ar fáil ó 9am go 6pm agus bíonn an rogha acu obair dheonach a dhéanamh ar feadh lá amháin, dhá lá nó trí lá na féile. Féadtar oibrithe deonacha a roghnú le haghaidh Ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána, chomh maith.

Chun teacht ar fhaisnéis bhreise faoi Fhéile na Mara, tabhair cuairt ar www.seafest.ie agus lean Féile na Mara ar Facebook agus Twitter.

SeaFest 2017 expected to attract thousands to Galway

Posted on

Thousands of visitors will flock to Galway for what is expected to be the “biggest and most spectacular” sea festival ever staged in Ireland. The national maritime festival, SeaFest 2017, will be held in Galway from 30 June to 2 July 2017.

Last year, SeaFest attracted more than 60,000 visitors to the city adding to Galway’s reputation as the ‘festival capital of Ireland.’ The festival will this year expand to include new activities around Galway Harbour, as well as in Salthill and the nearby Latin Quarter.

Galway Harbour will be transformed into an ‘open air sea world’ for the three-day festival with a host of family-friendly entertainment and attractions on the water. PowerFly’s world-champion flyboarders will perform stunning aerial acrobatics up to 15 metres in the air, showcasing their awe-inspiring skills using pump-powered jet packs.

PowerFly’s world-champion flyboarders will perform at SeaFest 2017 in Galway.

PowerFly’s world-champion flyboarders will perform at SeaFest 2017 in Galway.

Another top attraction will be the return of the famous tall ship, The Phoenix. This historic sailing ship has featured in numerous television productions and big screen movies, most recently In the Heart of the Sea, and the Golden Globe nominated series Outlander. As The Phoneix sails around the Irish coast from its homeport in Charlestown Harbour Cornwall, the tall ship will also stop overnight in Kilronan on the Aran Islands.

Dr John Killeen Chair of the Marine Institute said SeaFest 2017 will build on the enormously successful seafaring events that have previously been held in Galway.

“This is going to be a truly spectacular festival rivalling anything in Europe, and attract up to 100,000 visitors,” Dr Killeen said.

“There is an ever increasing interest in the sea and in seafaring activities all around our coast and SeaFest offers a unique blend of fun, family entertainment, ocean science and marine research which will attract a huge number of visitors.

“Galway is one of Ireland’s leading maritime centres and SeaFest will match the city’s reputation as a great place to stage festival events. We hope this national festival will become, over the next few years, a ‘must-see’ activity in the Irish events calendar,” Dr Killeen said.

As well as tours of ocean going vessels, there will be aquatic displays, exhibits on marine life and fun educational activities to introduce children to the science and mysteries of the ocean. The programme of events will also include a seafood fair, interactive exhibitions and seafaring family entertainment.

SeaFest is co-ordinated by the Marine Institute, on behalf of the Marine Coordination Group.

For more information on SeaFest follow us on Facebook and Twitter.

Applications to trade at SeaFest 2017 are now open

Posted on

Applications to trade at SeaFest 2017 are now open!

SeaFest, Ireland’s national maritime festival, has quickly established itself as one of the most popular and family friendly summer festivals in the country. More than 60,000 visitors flocked to the family-friendly two-day event in 2016.  A larger and more spectacular SeaFest is promised this year, as the festival expands to include three days of activities and attractions to celebrate the sea in Galway from 30 June to 2 July 2017.

Galway Harbour will be a hub of activity for the three days, featuring even more activities for children, aquatic displays, vessel tours, as well as exhibitions. Budding marine scientists will discover what lies beneath our seas and oceans while foodies can get tips from seafood cookery experts and sample some tasty bites.

SeaFest offers an amazing trading opportunity and you are invited to help us to make 2017 a festival to remember.  Applications to trade at SeaFest 2017 are now open. For further information and to apply click here

Galway businesses back SeaFest 2017

Posted on

Businesses across Galway and the region are giving their support to SeaFest 2017, with festival activities extending from Galway Harbour to The Latin Quarter and Salthill.

SeaFest 2017 is Ireland’s national maritime festival and will include a variety of marine-themed activities and attractions to celebrate the sea from 30 June to 2 July 2017.

Dr Peter Heffernan CEO of the Marine Institute said the involvement of businesses across Galway and the region is vital to the success of SeaFest 2017.

“The marine sector is of major value to the Irish economy and coastal communities and offers significant potential for growth. It is essential for businesses, organisations and communities connected with our ocean to be part of SeaFest,” Dr Heffernan said.

The famous Galway Hookers sail into Galway during SeaFest 2016

The famous Galway Hookers sail into Galway during SeaFest 2016

For the first time, SeaFest will welcome the contribution of the Western Development Commission (WDC) to the 2017 event.

“The WDC are delighted with the opportunity to participate in SeaFest,” said Ian Brannigan CEO of the WDC. “At SeaFest we are setting out to showcase businesses in the West of Ireland who take their inspiration from Ireland’s ocean. We are also working with our regional partners to showcase ‘surf’ related short films to highlight and promote the unique West of Ireland coastline and the relationship that surfers, at home and from abroad, have with the sea,” Mr Brannigan said.

Irish naval ship, marine research vessels and the tall ship ‘The Phoenix’ will be on display in Galway Harbour for SeaFest 2017.

Irish naval ship, marine research vessels and the tall ship ‘The Phoenix’ will be on display in Galway Harbour for SeaFest 2017.

The Galway Chamber of Commerce will also support SeaFest 2017 by working with businesses across Galway, particularly The Latin Quarter Galway and Salthill, to develop a programme of activities.

“The group is very excited to be part of SeaFest 2017 and celebrate Salthill’s history and relationship with the sea,” Jeff Warde Chairman of The Village Salthill said. “Salthill offers stunning views of Galway Bay, and could be the ideal location to feature water sports or hold family-friendly activities along the shore. With seafood restaurants, swimming facilities and Ireland’s national aquarium nearby, there are plenty of options for us to explore,” Mr Warde said.

A host of activities for children are planned for SeaFest 2017.

A host of activities for children are planned for SeaFest 2017.

As well as the three-day festival, a range of industry events will be held as part of SeaFest 2017. National and international delegates will attend Our Ocean Wealth Summit on 30 June at NUI Galway. Digital Ocean: Ireland’s Marine Engineering and Technology Conference and the Marine Industry Awards will take place on 29 June. A Marine Trade Show will also be held at NUI Galway on 29 and 30 June, to run in parallel with the Our Ocean Wealth Summit and Digital Ocean events.

SeaFest is co-ordinated by the Marine Institute, on behalf of the Marine Coordination Group.
For more information follow SeaFest on Facebook and Twitter.

For more information on Our Ocean Wealth Summit visit www.ouroceanwealth.ie