Athrú Mara: An fhéile mara saor in aisce is mó in Éirinn chun aird a tharraingt ar thruailliú plaisteach

Pollution

Athrú Mara: An fhéile mara saor in aisce is mó in Éirinn chun aird a tharraingt ar thruailliú plaisteach

- Suiteálacha sainchoimisiúnaithe do SeaFest

Cuirfear both idirghníomhach ina mbeidh 60kg de phlaistigh tí, an meánmhéid a úsáideann duine fásta in Éirinn gach bliain, ar taispeáint ag SeaFest an deireadh seachtaine seo, rud a tharraingeoidh aird ar fhadhb na bplaisteach inár n-aigéin. Beidh an fhéile mara saor in aisce is mó in Éirinn ar siúl ag Calafort Chorcaí, Cathair Chorcaí ón Aoine, an 7 Meitheamh go dtí an Domhnach, an 9 Meitheamh, mar a mbeidh breis agus 100 imeacht saor in aisce ar siúl chun ceiliúradh a dhéanamh ar ár n-aigéin. Táthar ag súil go bhfreastalóidh breis agus 100,000 cuairteoir ar SeaFest, a chuirfidh Comhairle Cathrach Chorcaí agus an Grúpa Idir-Rannach um Chomhordú Mara (MCG) i láthair. Féach www.seafest.ie mar a bhfaighfear mionsonraí iomlána na hócáide.

Chun aird a tharraingt ar a thábhachtaí atá sé an timpeallacht mhara a chosaint ar thruailliú plaisteach, beidh príomhthaispeántas Bhord Iascaigh Mhara dar teideal Eispéireas na nAigéan Glan le feiceáil ag Seafest. Mhaoinigh an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh an taispeántas ina bhfuil suiteáil dealbh botha 60kg plaisteach, a léiríonn an dramhaíl phacáistithe phlaisteach ar fad a chruthaíonn duine amháin in aghaidh na bliana. I dteannta na suiteála, beidh taibhiú ealaíon a coimisiúnaíodh go speisialta dar teideal Iascairí Iontacha ag Iascach Bruscair a léireoidh an chaoi a bhfuil an earnáil iascaigh ag laghdú na bplaisteach inár bhfarraigí. Bhailigh baill na hearnála iascaigh a ghlacann páirt i scéim BIM, Iascach Bruscair, a thugann ar iascairí dramhaíl a aimsíonn siad ar muir a thabhairt i dtír, breis agus 330 tonna bruscair mara ó thosaigh an scéim in 2015.

Is é dúirt Ard-Mhéara Chorcaí, an Clr Mícheál Ó Finn: “Ní mór dúinn cúram na n-aigéan a chur ina luí ar ár gcuid leanaí. Cinnteoidh sé seo go dtabharfar aghaidh ar na fadhbanna le sárú ag ár n-aigéin, agus iad a chur ina gceart le cúnamh Dé. Tá áthas orm fáilte a chur roimh SeaFest go Corcaigh go ceann na dtrí bliana amach romhainn, óir tá ról tábhachtach aige san oiliúint seo. Is léiriú iontach é SeaFest ar ár stair uathúil mhuirí nach bhfuil a sárú ann. Ar bhealach spraíúil agus idirghníomhach, tá an fhéile bhliantúil náisiúnta seo ag cuidiú le daoine, idir óg agus aosta, machnamh a dhéanamh ar an gceangal atá acu leis an uisce agus ar an tslí is féidir leis na gníomhartha a dhéanann siad an todhchaí a fheabhsú."

Beidh taispeántais agus ceardlanna spéisiúla faoi shaothar ealaíon a dhéanamh as plaisteach ar siúl mar chuid de SeaFest freisin, agus iad ar siúl gach lá ó 10am go 6pm. Le Scata Faoileán déanfaidh 1000 cuairteoir óga taispeántas faoileán as 1000 cartán plaisteach agus beidh taispeántas 3D de chuid Chalafort Chorcaí agus MaREI dar teideal Cuan Sláintiúil a Chothú ar taispeáint, le saothair ealaíon a rinne leanaí scoile áitiúla as bruscar mara.

Agus an nasc idir ár n-aigéan agus ár n-aeráid á léiriú, tabharfaidh Ceann Réamhaisnéise Aimsire Met Éireann, Evelyn Cusack, agus an ceamradóir fiadhúlra, Doug Allan, a d'oibrigh i dteannta Sir David Attenborough ar Blue Planet agus Frozen Planet an BBC, cainteanna in Amharclann an Atlantaigh Fhiáin de chuid Fhoras na Mara. 

Beidh bia mara na hÉireann, a fhoinsítear go hinbhuanaithe, i lár an aonaigh ag SeaFest le taispeántais ó na cócairí iomráiteacha Nevin Maguire, Rory O'Connell agus  Martin Shanahan. Ag Blaiseadh Bia Mara de chuid an Bhoird Bhia agus BIM, beidh taispeántas ar bhia mara a chocaráil leis na díoltóirí éisc Pat O'Connell agus Hal Dawson. Chun siamsaíocht fhreagrach ar an uisce a spreagadh, beidh seisiúin saor in aisce seoltóireachta, cadhcála agus rámhaíochta naomhóg ag SeaFest; chomh maith le taispeántais idirghníomhacha a fhiosraíonn saol na mara. 

Ag labhairt dó roimh SeaFest 2019, is é a dúirt an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed: “Is cuid de Leas a bhaint as Saibhreas na nAigéan, plean comhtháite an Rialtais d’earnáil na mara, é SeaFest 2019. Príomhghné an phlean seo is ea ár leibhéal rannpháirtíochta leis an bhfarraige a mhéadú go suntasach. Agus fáilte go Corcaigh á cur againn roimh an bhféile ó Ghaillimh, áit a raibh an-rath uirthi le trí bliana anuas, tá clár iontach d'imeachtaí oideachasúla agus spraíúla ag SeaFest arís eile a mheallfaidh an pobal agus lucht déanta beartas araon agus a tharraingeoidh aird ar a thábhachtaí atá geilleagar muirí na hÉireann."

Agus oideachas ar ár n-aigéin a chur ar fáil aici, beidh RV Celtic Explorer Fhoras na Mara ar oscailt don phobal, tar éis di aistear bailithe sonraí aigéaneolaíochta ó Ghaillimh go Corcaigh a chur di. Beidh deis ag cuairteoirí, chomh maith, dul ar bord árthach Choimisinéirí Soilse na hÉireann,  ILV Granuaile, agus ar an ardlong, The Phoenix. Beidh deis ag cuairteoirí dul ar bord MFV Allanah Riley, trálaer éisc ghil a bhíonn ag iascach as calafort Bhaile Chaisleáin Bhéarra, chomh maith céanna. Beidh foireann an bháid ar fáil chun na cleachtais iascaireachta inbhuanaithe atá ag loingeas iascaireachta na hÉireann a mhíniú.

Mar chuid de thiomantas Chomhairle Cathrach Chorcaí do thionscnaimh ghlasa, leag Mary Walsh, Oifigeach Feasachta Timpeallachta le Comhairle Cathrach Chorcaí béim ar a mhéad a bheidh trádálaithe margaidh ag baint úsáide as pacáistiú in-mhúirínithe i rith an deireadh seachtaine. “Beidh foghlaithe mara i láthair chomh maith agus iad ag cinntiú go mbeidh SeaFest saor ó phlaistigh aonúsáide. Má thugann duine éigin buidéal plaisteach leis nó léi, taispeánfaidh na foghlaithe mara dóibh conas fáil réidh leis agus cá háit ba cheart a dhiúscairt,” a dúirt sí. 

Buaicphointe i gceiliúradh seachtaine ar oidhreacht shaibhir mhara na hÉireann a bheidh in SeaFest 2019 agus Féile Chuan Chorcaí ar siúl an 1 - 9 Meitheamh. Reáchtálfar Cruinniú Mullaigh Shaibhreas ár nAigéan i gCorcaigh Dé Domhnaigh, an 9 Meitheamh agus Dé Luain, an 10 Meitheamh. Labhróidh ceannairí domhanda ag an gCruinniú Mullaigh, ina measc an gníomhaí timpeallachta agus iar-Rúnaí Stáit SAM John Kerry.

Tugann Comhairle Cathrach Chorcaí, BIM, Foras na Mara, Calafort Chorcaí, Féile Chuan Chorcaí, Coimisinéirí Soilse na hÉireann, Óglaigh na hÉireann, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Bord Bia, Foras Cosanta na nIascach Mara, Pure Cork agus na comhpháirtithe sna meáin chumarsáide, Today FM agus RedFM, tacaíocht do SeaFest.  

Déanann Rialtas na hÉireann agus an tAontas Eorpach cómhaoiniú ar SeaFest faoi Chlár Oibriúcháin Chiste Muirí agus Iascaigh na hEorpa don earnáil bia mara.